Szlifowanie Betonu

Nasze usługi Szlifowanie Betonu

Szli­fowanie betonu zwięk­sza odporność podłogi na ścieranie i uszkodzenia mechan­iczne, dzięki czemu szli­fowana powierzch­nia nadaje się ide­al­nie do zas­tosowań prze­mysłowych oraz miejsc z wyjątkowo dużym ruchem i użytkowaniem.

Szlifowanie Betonu Szlifowanie Betonu

Wyjątkowa odporność i wygląd szli­fowanego betonu spraw­iają, że tego typu podłoża są coraz częś­ciej stosowane w mag­a­zy­nach, obiek­tach prze­mysłowych, obiek­tach biurowych, restau­rac­jach, obiek­tach pro­duk­cyjnych, salonach samo­chodowych, garażach, obiek­tach ekspozy­cyjnych, a nawet we wnętrzach mieszkalnych.

Polerowana powierzch­nia nabiera twar­dości i połysku, jednocześnie staje się łatwiejsza w utrzy­ma­niu w czystości.

Chcesz dowiedzieć się więcej?